Tag Archives: چه چیزهایی در نوشتن مقاله اهمیت دارد

رئوس طلایی نوشتن مقاله

رئوس طلایی نوشتن مقاله حرفه نویسندگی و نجاری به نحو فریبنده ای ساده هستند. نجار باید با یک نقشه شروع کند و نویسنده هم بای یک ایده شروع می کند. قبل از اینکه نخستین تخته به دومین تخته میخ شود و یا نخستین کلمه به دومین کلمه وصل شود، باید یک نظر روشنی داشته باشیم… Continue reading »