Tag Archives: چطوری می توان مستندات نوشته مقاله را نوشت

طریقه مستند کردن نوشته مقاله

طریقه مستند کردن نوشته مقاله کلیه منابعی که در مقاله خود از آنها استفاده کرده ایم باید حداقل در دو جا ذکر شود: در زیرنوشته ها (Foot-note) و در فهرست منابع (Bibliography) 1. زیرنویس ها یا پانوشته ها اطلاعاتی را که از منابع گوناگون در مورد قسمتهای مختلف نوشته ی خود جمع آوری کرده ایم… Continue reading »