Tag Archives: منطق

یادگیری نحوه پذیرش مقاله isi

یادگیری نحوه پذیرش مقاله isi همان گونه که یادگیری ادبیات و کاربرد قواعد آن موجب رفع مشکلات و خطاهای زبانی و یادگیری پذیرش مقاله isi عروض موجب رفع دشواری ها در شعرسرایی می شود، یادگیری قواعد منطق و به کاریستن آنها موجب رفع خطاهای فکری قلمداد شده است؛ اما یک تفاوت مهم ادبیات و عروض… Continue reading »

منطق چاپ و پذیرش مقاله isi برای همه رشته های علوم انسانی

مؤلفه‌های نقد و تحول در چاپ و پذیرش مقاله ISI این در حالی است که امروزه محتوای چاپ و پذیرش مقاله ISI بسیاری از مباحثی که قبلاً منطق دانان مطرح می کردند در ضمن عناوین دیگری از جمله تفکر نقدی، تفکر خلّاق، متدولوژی، روش شناسی و فلسفه های مضاف در رشته های مختلفی هم داخل… Continue reading »