Tag Archives: درسهایی که زندگی به انسان می دهد

درسهایی از زندگی که می تواند شما را تغییر دهد

درسهایی از زندگی که می تواند شما را تغییر دهد شما باید خودتان را تغییر دهید. اگر خودتان تغییر کنید، موقعیت تغییر خواهد کرد. اگر بهشت در درونتان باشد، آرامش درونی داشته باشید، همه جا برایتان به بهشت تبدیل خواهد شد و همه جا آرامش بخش خواهد بود. این هدف خوب بودن است. این تنها… Continue reading »