Tag Archives: تنها گذاشتن بچه های دبستانی

تنها گذاشتن بچه های دبستانی در خانه درست است؟

تنها گذاشتن بچه های دبستانی در خانه درست است؟ بچه های دبستانی نمیتوانند از خودشان مراقبت کنند ، بنابراین مادران شاغل وقتی سرکار هستند و فرزندشان در خانه است ، باید از کسی بخواهند مراقب کودک باشد. نباید به کودک اجازه دهید در خانه تنها بماند. معمولا مادران به کودکان شش یا هفت ساله ی… Continue reading »