Tag Archives: تندخویی و پرخاشگری

نمونه های مختلف پرخاشگری

نمونه های مختلف پرخاشگری پرخاشگری به‌عنوان رفتاری تعریف می‌شود که نسبت به دیگران یا خود فرد اعمال‌شده و می‌تواند مخرب یا سازنده باشد. انسان مسلماً تنها موجودی نیست که در مقابل یکدیگر پرخاشگری بروز می‌دهد، اما پرخاشگری در انسان اغلب دارای انگیزه‌هایی فراتر از بقای فیزیکی است. در بسیاری از موارد، پرخاشگری انسان به شیوه… Continue reading »