Tag Archives: آمادگی برای نوشتن خبر

آمادگی برای نوشتن

آمادگی برای نوشتن طرح پیش از نگارش داشتن یک طرح پیش از نوشتن، رویه ی مطلوبی است؛ گرچه این طرح ذهنی باشد. هر قدر قطعه ی نوشتنی طولانی تر و شامل نکته های پیچیده تر باشد، روی کاغذ آوردن طرح الزام آورتر است. یا برای کسانیکه با رایانه کار می کنند طرح باید از ذهن… Continue reading »