نگارش مقاله isi

logo

ارزیابی دانشجویان ارشد و دکتری جهت نگارش مقاله

با وجود کثرت منابع مقاله نویسی، وقتی برای اولین بار کتاب مقاله نویسی صوری (خوانساری، 1379) به زبان فارسی روان و با رعایت برخی ملاحظات آموزشی در دانشگاه ها توسط جناب دکتر خوانساری جهت نگارش مقاله تدوین شد تا سال ها متن آموزشی در دانشگاه ها توسط جناب دکتر خوانساری تدوین شد تا سال ها متن آموزشی بی رقیبی بود که ضمن پرکردن خلأ متن درسی مقاله نویسی دانشگاهی، محلّ مراجعۀ بسیاری از مقاله نویسی آموزان قرار گرفت.
کتاب مقاله نویسی (مظفّر، 1413 ق.) اثر علامه مظفر و کتاب مبانی مقاله نویسی (اژّه ای، 1377) نیز از شرایط مشابهی برخوردار بودند.
قبل از تألیف و گردآوری این دو کتاب، متن های مختلفی که غالباً به زبان عربی آن هم با ادبیاتی بسیار مغلق و دشوار تدوین شده بود در حوزه های علمیه و برخی دانشگاه ها تدریس می شد؛
اما معلوم است دانشجویی که با ادبیات عرب آشنایی کامل ندارد و هدف او صرفاً آموختن مقاله نویسی است نه مهارت در استنباط مطالب دشوار مقاله نویسی از تعبیرات دشوار عربی، توان استفاده از این متون را داشت.
فهم کتاب های دیگری که به زبان فارسی نوشته شده بود، همچون دانشنامه (ابن سینا، 1331)، اساس الاقتباس و از متون متأخر، رهبر خرد (شهابی، 1361)، نیز به مراتب مشکل تر از کتاب های عربی بود.
عالمانی که در گذشته با اهداف آموزشی به تدوین کتاب مبادرت کرده بودند این آثار را برای عصر و شرایط زمان خویش تألیف کرده بودند و از این جهت کار تألیف متن از سوی آنها یک اقدام ابتکاری به حساب می آمد.
اما پیروی از آنها برای ارائۀ مقاله نویسی در فضا و زمان و مخاطبانی کاملاً متفاوت، یک تقلید کورکورانه تلقی می شود که نتیجه ای جز پریشانی خاطر، هم برای مدرس و هم برای متعلم نیست.
تجربه نشان می دهد پس از تألیف کتاب مقاله نویسی صوری، این متن مقاله نویسی نقش عمده ای در فهم بهتر مقاله نویسی آموزان ایفا کرد تا حدی که حتی برای آموزش مقاله نویسی در مدارس و دبیرستان ها نیز از بخشی از مطالب آن به اختصار استفاده شد.

 

سابقه مقاله نویسی

بسیاری از تلاش هایی که برای تدوین مقاله isi پس از منطق صوری صورت گرفت یا اقتباسی از همین مقاله و نیز مقاله المنطق مظفر بود یا تقلیدی از متن های قدیمی تر که تنها امتیاز آنها برگردام فارسی به حساب می آمد.
اما منطق دانشگاهی به چیزی بیش از این نیازمند است. متن برخوردار از تمامی ویژگی های ملاحظه شده در تکنولوژی آموزشی، متناسب با فضای آموزشیِ رشته و دانشجو، مقطع تحصیلی و … بسیاری پارامترهای دیگر.
خوشبختانه توجه به این نیاز موجب شد در تدوین مقاله های درسی دقت افزون تری مشاهده شود.
تدوین مقاله منطق عمومی تلاشی بود برای بروز این ویژگی ها البته نه به شکل کامل و خالی از آفات و مشکلات، همچنانکه توجه به جنبۀ کاربردی و مهارتی منطق توانست موجبات تهیۀ متون کاربردی منطق از قبیل منطق کاربردی (خندان، 1379) و نیز مغالطات (خندان، 1380) را فراهم سازد.
البته صبغۀ کاربردی بیش از حدِّ این مقاله ها موجب شده است بسیاری مباحث نظری و مهمّ منطقی در آنها یا مغفول عنه و یا نادیده واقع شود.
همچنانکه توجه به منطق اروپایی و تلفیق آن با منطق سنتی در فرهنگ اسلامی، سبب تألیف مقاله ارزشمند مبانی منطق شد.
اما تصمیم گیری آموزشی در مورد هر یک از این آثار به تنهایی بدون ملاحظۀ سایر عوامل و شرایط، همچون فهم یک واژۀ چندمعنا بدون ملاحظۀ آن در یک متن کامل است.
در پایان مقالۀ حاضر شایان ذکر است که در داخل کشور هنوز منطق به صورت یک رشتۀ تخصصی دانشگاهی جا نیفتاده است.
اگر در بسیاری از عناوین درسی به دلیل تخصصی بودن آنها شاهد رشد چشمگیر در زمینۀ تدوین متون درسی و نیز پیشرفت مدل ها و الگوهای کارآی آموزشی هستیم، این روند در مورد منطق بسیار کند به نظر می رسد.
بسط مطالعات منطقی در سطوحِ مختلف مطالعات دانشگاهی در حدّ تأسیس رشته های تخصصی می تواند در حلّ مشکلات آموزشی این مادۀ درسی بسیار مفید باشد.

نتیجه گیری
از انچه گفته شد موارد زیر برای سرمایه گذاری پیشنهاد می شود:
1- سرمایه گذاری روی مقاله نویسی به واسطه استراتژیک بودن و همچنین ارزش افزوده بالا
2- سرمایه گذاری بر روی ساخت نرم افزار خطا یاب
3- تسریع در راه اندازی معادلگر مقاله