طریقه نگارش مقاله جهت پذیرش سریع مقاله ISI

By   ژوئن 25, 2017

طریقه نگارش مقاله جهت پذیرش سریع مقاله ISI (1)

1

برای آنکه مراد شیخ دقیقاً معلوم شود، شارحان این اصطلاحات پذیرش مقاله  isiرا به طور دقیق توضیح داده اند و با توضیحات آنها معلوم می شود که فهم معنای اصطلاحی این واژگان به سادگی امکان پذیر نیست.

همان طور که قبلاً اشاره شد، هندسه دانان و ریاضی دانان در قدیم اعداد را مرکب از یکان می دانستند و یک را مبدأی اعداد می پنداشتند.

آنها معتقدند بودند نسبت میان دو عدد گاهی به این نحو است که یکی از آن دو دیگری را می شمارد (یا به اصطلاح عادّ می کند)؛ مثلاً یکی مضرب دیگری است (مثل نسبتِ 4 و 8 که 4 دو بار 8 را می شمارد) و یا بدین نحو است که عدد سومی وجود دارد که از هر دو کوچک تر است و هر دو را می شمارد (مثل نسبت میان 6 و 18 که عدد 3 هر دو را می شمارد، دو بار 6 را و 6 بار 18 را).

همچنین ایشان معتقد بودند نسبت پذیرش مقاله  isi میان مقادیر (مثل خط، سطح، حجم) که از نوع واحد باشند (مانند دو خط نسبت به هم، یا دو سطح نسبت به هم یا …) سه گونه است.

این دو مقدار یا نسبت عددی دارند به گونه ای که عدد هریک، دیگری را می شمارد، یا نسبت عددی دارند که عدد سومی هر دوی آنها را می شمارد یا نسبت میان آنها هیچ یک از ان دو حالت جهت نگارش مقاله  isi را ندارد.

نسبت قسم اول و دوم از نظر آنها موجب تشارک مقادیری می شود اما نسبت قسم سوم – که نسبت عددی نیست و خاص مقادیر است موجب تباین مقادیر می شود – از طرف دیگر، هندسه دانان خطوط را دارای احکام و خواصی می دانستند که از جملۀ آنها می تواند خط مُنطِقِ در طول، خط منطقِ در قوه و خط محیط را ذکر کرد.

به خطی که مساوی با ضلع مربع است اصطلاحاً خط محیط می گفتند. زیرا مساحت نگارش مقاله  isi حاصل مربع های واحدی است که نتیجۀ برخورد خطوط مساوی این خط در طول و عرض است و لذا مساحت مربع از توان دوم این خط حاصل می شود.

 

 

3 Comments on “طریقه نگارش مقاله جهت پذیرش سریع مقاله ISI

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *