طريقه نگارش چکيده مقاله ISI

By   دسامبر 18, 2016

طريقه نگارش چکيده مقاله برای ارائه در نشريات بين المللی

در مجلات‌ علمی‌، چکيده‌ مقاله‌ هم‌ معنی‌ خلاصه‌ است‌. اما در لغت‌ نامه‌ اين‌ دو معنا تعريفی‌متفاوت‌ دارند. ‌بعضا در متون‌ علمی‌ هر دو به‌ يک‌ معنی‌ بکار می‌ روند. به طوري که‌ بعضی‌ مجلات‌ از يک‌ لغت‌ برای‌ هر دو مفهوم‌ استفاده‌ می‌نمايند، البته‌ اين‌ روش‌ فراگير نيست‌ و بسياری مجلات بين چکيده و خلاصه مقاله تمايز قائل هستند. (معمولا چکيده مقاله ای که قبل از ارسال اصل مقاله برای يک مجله ارسال مي گردد، چکيده مقاله پيشين ناميده مي شود که با چکيدهای که در پايان مجلات آورده مي شود چکيده پسين تفاوت اساسی دارد) .

چکيده‌ مقاله‌ قسمتی‌ است‌ که‌ خواننده‌ بعد از جذب‌ شدن‌ توسط‌ عنوان‌ مقاله‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کرده‌ و آنرا می‌خواند، ‌چکيده‌ علاوه‌ بر کوتاه‌ بودن‌ بايد بطور معنی‌ داری‌ خلاصه‌ شده‌ و حاوی‌ مطالب‌ اصلی‌ و مهمترين‌ يافته‌ های مسلم‌ مقاله‌ باشد .

بايد به‌ مجله‌ای‌ که‌ می‌ خواهيد برای‌ آن‌ مقاله‌ بفرستيد نگاه‌ کرده‌ و طول‌ متوسط‌ چکيده‌ ها را از آن‌ استخراج‌ نمائيد ، علاوه‌ براين‌ بايد به‌ قسمت‌ توضيحاتی‌ برای‌ نويسندگان‌، رجوع‌ کرده‌ و اگر قوانين و ضوابط‌ خاصی‌ برای‌ نوشتن‌ چکيده‌ در آن‌ ذکر شده‌ آنرا رعايت‌ نمائيد. مثلا معمولاً گفته‌ می‌ شود که‌ چکيده‌ بايد بين‌  صد تا صد و پنجاه کلمه‌ باشد .

چکيده‌ بايد حاوی‌ بخش های زير باشد :
– حقايق‌ واصول‌ بکار برده‌ شده‌.
– روش ها
– نتايج‌ اصلی‌ …
– اهميت‌ نتايج‌ و تعبير و تفسير آنها

چکيده‌ مقاله‌ بايد حاوی‌ مطالب‌ و حقايق‌ يافت‌ شده‌ در کار تحقيقی‌ و مهمترين‌ نتايج‌ و ميزان‌ اهميت‌ کار انجام شده بوده‌ و معنی‌ هر يک‌ از يافته‌ ها را بيان‌ نمايد. نبايد در چکيده‌ مطالبی‌ رابيان‌ نمود که‌ در مقاله‌ نيامده‌ است‌  بلکه‌ بايد يافته‌ های‌ مرتبط بامقاله‌ را در برداشته‌ و دقيق‌ باشد .
نبايد در قسمت‌ چکيده‌ از عباراتی‌ مثل‌ اهميت‌ يافته‌ ها در اين‌ مقاله‌ بحث‌ شده‌ است .

استفاده‌ نمود زيرا اين‌عبارت‌ و نظاير آن‌ هيچ گونه‌ اطلاعاتی‌ را به‌ خوانندگان‌ نمی‌ دهند و غير مفيد هستند و فقط محدوديت  استفاده از کلمات را برای شما بيشتر می کنند.(سقف 150 کلمه). به جای‌ اينها بايد يافته‌ ها راذکر نموده‌ و بيان‌ کنيد که‌ چرا اين‌ يافته‌ ها مهم‌ هستند.

چهار قسمت اصلی‌ هر چکيده‌ عبارتند از :

1 – يافته‌ هايتان‌، يا چيزی‌ که‌ قصد يافتن‌ ‌ آن را داشته‌ايد. اين‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ قبلا در قسمت‌ عنوان‌ مقاله‌ ذکر شده‌ باشد.
2 – اگر روشهای‌ بکار برده‌ شده‌ در کار تحقيقی‌ جالب‌ هستند توضيحی‌ راجع‌ به‌ آنها ذکر کنيد در غير اينصورت لزومی‌ به‌ اينکار نيست.
3 – نتايج‌ اصلی‌ کار را همراه‌ با تعابيراصلی آنها بصورت شفاف وواضح ذکرکنيد.هرگزنبايد از توصيفات‌ مبهم‌ استفاده‌ نمائيد. تعبير و تفسير‌ از نتايج‌ را براساس‌ اهميت‌، کاربرد و استنباط‌ از آنها ذکر نمائيد .
4-حجم يک چکيده نبايد بيش از 150کلمه باشد .

هر يک‌ از موارد فوق‌ را حداکثر در چند جمله‌ ذکر نموده‌ و از کلمات اختصاری‌ که در متن‌ استفاده‌ نموده‌ايدو يا خود آنها را مخفف‌ کرده و به اختصار آورده ايد، در قسمت‌ چکيده‌ استفاده‌ ننمائيد. در چکيده‌ از اشکال‌ و جداول‌ استفاده‌ ننموده‌ و به‌آنها آدرس‌ هم‌ ندهيد. از عبارات‌ ساده‌ و مسلم‌ همراه‌ با مقادير و اعداد استفاده‌ کنيد. مثلا بنويسيد:\\\\\\\\\\\\\\\”هشتادوشش‌ درصد (86%) بيماران‌ بعد از درمان‌ سلامت‌ خود را به‌ دست‌ آوردند \\\\\\\\\\\\\\\”

در چکيده جملات‌ را طوری‌ ننويسيد که‌ نياز باشد به‌ منبعی‌ آدرس‌ بدهيد اگر لازم‌ شد که‌ درچکيده‌ به‌ منبعی‌ آدرس‌ دهيد بايد تمام‌ مشخصات‌ منبع‌ يعنی‌: زمان‌ چاپ‌، نام‌ نويسندگان،‌ نام‌ مجله‌ و غيره‌ را ذکر کنيد.

نگارش مقاله isi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *