ثبت سفارش

عقد قرارداد

مشخصات زیر را برای عقد قرارداد به ادرس ایمیل موسسه ارسال کنید :
نام و نام خانوادگی
شماره ملی
شماره همراه
ادرس ایمیل
موضوع یا زمینه مقاله
نوع خدمت موسسه
•نگارش مقاله از ابتدا ، سابمیت و پذیرش مقاله
•نگارش مقاله از پایان نامه ، سابمیت و پذیرش مقاله
•نگارش مقاله لاتین از مقاله فارسی ، سابمیت و پذیرش مقاله
•سابمیت و پذیرش مقاله
حداکثر زمان برای دریافت نامه پذیرش
دلیل چاپ مقاله (تنها یک گزینه اعلام شود)
•2 نمره کارشناسی ارشد
•مصاحبه دکتری داخل
•دریافت پذیرش برای خارج از کشور
•دفاع از رساله دکتری
•تائیدیه مدک دکتری خارج کشور
•متیاز پژوهشی